ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

26/04/2021, 15:25

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) sẽ tổ chức “Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021” tại Tòa nhà Vinasun Tower.

Địa chỉ: 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.

Thành phần tham dự “Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021” sẽ là tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2021.

Nội dung của buổi Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021 sẽ thảo luận và thông qua những nội dung quan trọng như:

  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
  • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2020.
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
  • Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2020.
  • Kế hoạch năm 2021.
  • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
  • Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  • Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

 

Trang 1 trên 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »