Kết quả hàng tuần cuộc thi Lái xe tranh tài - Xế hộp trao tay

30/09/2019, 15:17


GIẢI TUẦN 1 (3/10 đến 9/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

1. Số dự thưởng 060490

Lái xe: Nguyễn Văn Tâm               CN: 7                                      Đội:  NQ5

2. Số dự thưởng 029005

Lái xe: Mai Văn Sơn                        CN: 4                                     Đội:  98

3. Số dự thưởng 098067

Lái xe:   Trần Duy Khánh               CN: Quảng Ngãi                Đội: QN1

4. Số dự thưởng 083617

Lái xe: Nguyễn Văn Trình             CN: Đà Nẵng                     Đội: 03

5. Số dự thưởng 017477

Lái xe: Nguyễn Anh Tuấn              CN: 2                                     Đội: NQ9

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 2 (10/10 đến 16/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

1. Số dự thưởng 050966

            Lái xe: Tạ Minh Long                     CN: 6  Đội: NQ 18

2. Số dự thưởng 053663

            Lái xe: Nguyễn Minh Đức             CN: 6  Đội: NQ 38

3. Số dự thưởng 041762

            Lái xe: Nguyễn Đình Tuấn Anh   CN: 5  Đội: NQ 29

4. Số dự thưởng 129999

            Lái xe: Huỳnh Xuân Sơn               CN: 3  Đội: NQ 4

5. Số dự thưởng 170223

            Lái xe: Lê Phước Khang               CN: 8 Đội: NQ 2

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 3 (17/10 đến 23/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

 

1. Số dự thưởng 047427

Lái xe: Nguyễn Thanh Hồ CN: 6 Đội: 5

2. Số dự thưởng 225813

Lái xe: Nguyễn Trọng Hoàng CN: 2 Đội: NQ44

3. Số dự thưởng 007105

Lái xe: Ngô Thế Quốc Cường CN: 1 Đội: NQ39

4. Số dự thưởng 235916

Lái xe: Trần An Bình CN: 3 Đội: NQ4

5. Số dự thưởng 092686

Lái xe: Lê Hoàng Phương CN: VCAR Đội: VCAR 7

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 4 (24/10 đến 30/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G
1. Số dự thưởng 336158
            Lái xe: Phạm Chí Công                    CN: 3  Đội: NQ 24
2. Số dự thưởng 288043
            Lái xe: Hoàng Thành             CN: Bình Dương  Đội: BD5
3. Số dự thưởng 279514
            Lái xe: Đặng Anh Hoàng    CN: 8  Đội: NQ 3
4. Số dự thưởng 161541
            Lái xe: Nguyễn Tấn Thành            CN: 6  Đội: NQ 7
5. Số dự thưởng 287802
            Lái xe: Lưu Anh Đại            CN: Bình Dương  Đội: BD5

 

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 5 (31/10 đến 6/11/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

1. Số dự thưởng 275928

            Lái xe: Nguyễn Nam Hải                CN: 8              Đội: NQ 2

2. Số dự thưởng 353166

            Lái xe: Nguyễn Văn Lượm             CN: 5              Đội: NQ 20

3. Số dự thưởng 037623

            Lái xe: Trần Văn Nam                    CN:            Đội: NQ 1

4. Số dự thưởng 317823

            Lái xe: Biện Văn Kiên                     CN: 1             Đội: 99

5. Số dự thưởng 250802

            Lái xe: Trần Đức                              CN: 5              Đội: NQ 20

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 6 (07/11 đến 13/11/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32

1. Số dự thưởng 263856

Lái xe: Cao Hoài Anh                      CN:  6                    Đội: NQ 26

2. Số dự thưởng 181809

Lái xe: Hỷ Phong Linh                     CN: Bình DươngĐội: BD 5

3. Số dự thưởng 579584

Lái xe: Thái Ngọc Dũng                  CN: 8                    Đội: NQ 3

4. Số dự thưởng 483273

Lái xe: Võ Ngọc Bình                       CN: 8                    Đội: NQ 59

5. Số dự thưởng 327420

Lái xe: Nguyễn Ngọc Tuyên         CN: 2                     Đội: 89

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 7 (14/11 đến 20/11/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32

1. Số dự thưởng 133560
Lái xe:
Phạm Ngọc Sang - CN: 3 - Đội: NQ 58

2. Số dự thưởng 204978
Lái xe: Huỳnh Văn Hưng - CN: VCAR - Đội: VCAR 3

3. Số dự thưởng 537736
Lái xe: Phạm Văn Trung - CN: 3 - Đội: NQ 33

4. Số dự thưởng 544289
Lái xe: Tiêu Thanh Giàu - CN: 4 - Đội: NQ 10

5. Số dự thưởng 315090
Lái xe: Thiều Thọ Tú - CN: VT - Đội: VT 3

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 8 (21/11 đến 27/11/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32

1. Số dự thưởng 503452
Lái xe: Nguyễn Hồ Duy Trung - CN: Khánh Hòa - Đội: KH 1

2. Số dự thưởng 284129
Lái xe: Trần Thanh Liêm - CN: 8 - Đội: NQ 59

3. Số dự thưởng 171671
Lái xe: Nguyễn Thanh Dũng - CN: 8 - Đội: NQ 28

4. Số dự thưởng 502746
Lái xe: Bùi Văn Trí - CN: Kiên Giang - Đội: KG 2

5. Số dự thưởng 740507
Lái xe: Bùi Viết Hợi- CN: 4 - Đội: NQ 10

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 9 (28/11 đến 05/12/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32

1. Số dự thưởng 037880

Lái xe:   Vương Reksmey Mô Ni                 CN: 5    Đội: NQ 1

 

2. Số dự thưởng 839643

Lái xe: Nguyễn Hữu Mạnh                           CN: 4     Đội: NQ 10

 

3. Số dự thưởng 538811

Lái xe:   Nguyễn Phúc Hiệp                         CN: 3     Đội: NQ 4

 

4. Số dự thưởng 077207

Lái xe: Hoàng Văn Đăng                               CN: Đồng Nai     Đội: ĐN 1

 

5. Số dự thưởng 736164

Lái xe: Nguyễn Văn Sơn                                CN: 3     Đội: NQ 4

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 10 (06/12 đến 12/12/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32

1. Số dự thưởng 0078412
Lái xe: Hồ Trường Xa CN: Đồng Nai Đội: ĐN 2
2. Số dự thưởng 0681067
Lái xe: Nguyễn Đức Thuận CN: 8 Đội: NQ 52
3. Số dự thưởng 0499400
Lái xe: Nguyễn Trọng Ngọc Hải CN: Đồng Nai Đội: ĐN 4
4. Số dự thưởng 0026603
Lái xe: Nguyễn Nhật Trường CN: 3 Đội: NQ 49
5. Số dự thưởng 0198716
Lái xe: Nguyễn Tấn Khiêm CN: Khánh Hòa Đội: KH 1


-----------------------------------

GIẢI TUẦN 11 (13/12 đến 19/12/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32

1. Số dự thưởng  0581166
Lái xe: Trần Ngọc Đém CN: 8 Đội: NQ51
2. Số dự thưởng  0172834
Lái xe:  Nguyễn Hoàng Sơn CN: 8 Đội: NQ3
3. Số dự thưởng  0616820
Lái xe: Đinh Văn Khuyến CN: 1 Đội: NQ14
4. Số dự thưởng  0629259
Lái xe: Nguyễn Văn Thật CN: 2 Đội: NQ8
5. Số dự thưởng  0761511
Lái xe:  Trịnh Ái Dân     CN: 6 Đội: NQ25

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 12 (20/12 đến 26/12/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32

1. Số dự thưởng   0949204
Lái xe: LƯU KIM TRUNG  CN: 5 Đội: NQ29
2. Số dự thưởng   1000982
Lái xe: MAI VĂN DOANH  CN: VCAR  Đội: VCAR5
3. Số dự thưởng   0437033
Lái xe: CAO HOÀNG DANH  CN: 3 Đội: NQ32
4. Số dự thưởng   0343617
Lái xe: KIM TRUNG NHÂN CN: 4 Đội: 98
5. Số dự thưởng   0212872
Lái xe:   TRẦN CÔNG BÌNH     CN: 1 Đội: 99

 

Trang 12 trên 13 « 7 8 9 10 11 12 13 »